top of page
 • Facebook
 • Pacetennissweden
image003.jpg

PACE deltog i slutet av februari 2024 i Elitmötet som anordnades av Svenska Tennisförbundet. Syftet med mötet var att diskutera nuläget i svensk tennis och vägen framåt och ett 40-tal deltagare från Sveriges största aktörer inom tennis deltog under det tre dagar långa mötet. Bland annat hade Thomas Högstedt från PACE tillsammans med Johanna Larsson (SvTF/RIG) en egen punkt på agendan som handlade om Senioreliten i framtiden.

 

Nedan är ett axplock av diskussioner och takeaways från Elitmötet:

 

 • Det rådde en stor enighet kring att samarbeten är nödvändiga – mellan klubbar och/eller privata aktörer och på alla nivåer och i alla åldrar. Detta för att exempelvis höja kvaliteten på träningen mellan tävlingsveckorna då få aktörer har möjligheter och/eller resurser att hålla högsta kvalitet på egen hand. Idén om att skapa/sprida elitutveckling, likt spelutveckling röd-orange-grön, i landet lyftes.

 

 • Under paneldiskussionen Juniorelit i framtiden lyftes att svensk tennis inte är tillräckligt bra i yngre junioråldrar (U15). Spelare kommer fram sporadiskt men systematik saknas. Kunskap och kompetens finns dock inom svensk tennis tränar- och ledarkår och panelen var enad i att mer och bättre (kvalitet) arbete måste ske i unga år för att tidigare uppnå välutvecklad motorik, teknik etc. – annars tappar vi tid. Det rådde också enighet i att det inte bara finns en väg till seniorelit även om resan i många fall går via att spelaren har tillhört Europaelit i tidiga juniorår. Spelarens egna driv är av stor betydelse. Tränare och hemmamiljöers uppdrag är att varje dag hjälpa spelare som har vilja och elitambitioner att nå sin fulla potential.

  Vikten av spelarens första tränare lyftes. Duktiga tränare behövs i tidiga åldrar och det behövs ett långsiktigt tänk – inte resultatfokus U12 även om vinna kan vara ett bra riktmärke – och att träna rätt saker vid rätt åldrar. Resan upp till 16 år är ingen transportsträcka! Tränaren behöver också veta när det är dags att ”släppa vidare” sin spelare när tränaren inte räcker till.

  Det konstaterades att ”egna race” blir allt vanligare även om alla behöver stöttning emellanåt. Vidare poängterades avsaknaden av föräldrautbildning för att undvika att hamna i ”föräldrarace” med outbildade vårdnadshavare i förarsätet.
   

 • Under paneldiskussionen Senioreliten i framtiden var panelduon enad i att svensk tennis har förutsättningar, så som anläggningar, kunskap och kompetens, för att kunna sätta högre målsättningar än Grand Slam-deltagande (GC2030). Varför ska vi inte sikta på en Grand Slam-titel?!

  Det finns ofta många intressenter runt en spelare. Ibland har spelarna stora team med flera tränare, föräldrar, agenter m.fl. Vikten av att spelaren ska stå i centrum framhölls och att en person ska ha det övergripande ansvaret – en huvudansvarig röst. Därför krävs en god dialog och konsensus mellan alla inblandade. Släpp prestigen och ha spelaren i centrum!

  Panelen diskuterade kommersiella intressenter och professionalisering, något som kryper allt längre ned i åldrarna. I Kungens Kanna & Drottningens Pris, som spelades under Elitmötesdagarna, har exempelvis många spelare stora sponsorkontrakt och agenter. Fenomenet är både positivt och negativt. Däremot framhölls vikten av att ha lugna omgivningar, minimera hysteri och forma goda förebilder. Här har tränaren en viktig roll i att inspirera och visa vägen!

  Det efterfrågas en gemensam struktur, koordinering och samverkan – den svenska vägen som ska skapa förutsättningar för att stötta lovande juniorer till att bli framgångsrika på seniornivå. Samarbete och tydlighet krävs för att nå våra gemensamma mål. Framfördes idé om att skapa en projekt-/ledningsgrupp med olika representanter (klubb/region/förbund/akademi) som tar vidare arbetet efter elitmötet.

 

 • Diskussioner fördes kring vilka förmågor vi behöver bli bättre på att utveckla hos våra framtida elitspelare:

  • Livsstilen tennis (intresse, glöd, se på tennis etc.) Fysiken. Det mentala, både på match och det mentala i disciplin, träningsvillighet etc. Spelförståelse kan uppnås via intresse, att se på tennis.

  • Nyttja tränarresurserna – använd de bästa tränarna på banan. Utbildning av tränarkåren. Utbyte på ett systematiskt sätt, erfarna tränare. Grund-föräldrautbildning från förbundet. Teknik-taktik-fysik-mentalt.

  • Kommunikation!!! Utveckla programmet för spelarutveckling upp till 14 år. Parallellt behöver tränarna utvecklas. Optimera resurser.

  • Upp till 16: spelmönster, bollplacering, taktiska färdigheter. Utveckla taktiska färdigheter i träning och tävling. Exempel: inside-out, inside-in, running forehand osv.

  • Tekniskt – kunna allt + utveckla vapen. Fysiskt – vara tillräckligt tränad för att kunna satsa! Taktiskt – förstå spelet och sin egen spelidentitet. Mentalt – ha bestämt sig för att gå all in.

 

 • Det konstaterades att en av nycklarna framåt är att respektera varandra, ha samförstånd, förstå varandras roller och samarbeta – mellan förbund, klubbar och akademier.

 

 • Majoriteten var enig i att investeringar behövs i tränar- och ledarutveckling. Både nyrekrytering och fortbildning av tränare som genomgått utbildningsprogrammet, samt att sprida befintlig kompetens inom svensk tennis. Viktigt att säkerställa kompetensnivån hos tränare – det går hand i hand med spelarutveckling.

 

 • Gästföreläsaren Donato Campagnoli beskrev den resa som italiensk tennis påbörjade 2010 – en resa där italiensk tennis gick från spretighet, misstro och avsaknad av kommunikation mellan olika aktörer, till en gemensam väg i Sistema Italia. Genom tydlighet, struktur, riktlinjer, kommunikation och uthållighet fick man till en stor förändring i mindset hos klubbar och tränarkår inom italiensk tennis, vilket lett till en kontinuerlig utveckling som nu bär frukt. Allt började med en gemensam vilja!

 

 

Sedan andra halvan av förra året har PACE implementerat många av de punkter som togs upp för diskussion på Elitmötet. PACE samarbetar idag på olika sätt med klubbar genom POPUPS, Team PACE, PACECAMPS och på PACE Salk Open där vi spelade med 350 spelare där tränare fick närvara. Vi har utvecklat en läroplan för tennis i Play the PACE Way som tar vid i steget efter spelutveckling röd-orange-grön. Till Play the PACE Way är mätverktyget PACE Score kopplat och vi har ett koncept up and running där vi implementerar detta i klubbar och är i full gång med att analysera vad tränarna faktiskt lär ut – det som Elitmötet kom fram till.

 

PACE är ett unikt koncept med produkter i världsklass. Vi tar inte betalt av spelare/klubbar/tränare/föräldrar då vår mission är att ge tillbaka till svensk tennis. PACE grundare tillsammans med partners möjliggör detta och gör att resurserna når svensk tennis. Med fler partners kan vi göra mer!

 

Vi kommer att fortsätta att bjuda in och ta del av andra tränares erfarenheter, skapa inspirerande stämning, konkurrenskraftig miljö och fortsätta att verka för prestigelösa samarbeten och kommunikation – mellan klubbar, tränare, spelare och föräldrar. Allt med spelaren i fokus och med hög kvalitet i allt vi gör. Vi ser fram emot att fortsätta vara en del i det gemensamma arbetet med att åter göra Sverige till en världsnation inom tennis.

Elitmöte
Svenska tennisförbundet

28 feb - 1 mars

Stockholm

bottom of page